Učenje Uz Muziku

Od samog detetovog rođenja roditelji se  povezuju sa decom kroz muziku i ritmične pokrete. Bebe se cupkaju, ljuljaju, uspavljuju uspavankama, zasmejavaju brzalicama i recitacijama.

Stručnjaci za rani dečji razvoj saglasni  su da muzika unapređuje dečji moždani razvoj, a učenje uz muziku deci pruža više od zabave, pre svega, ona pomaže moždanim ćelijama da uspostave veze neophodne za skoro svaku vrstu inteligencije. Pored toga, u ranom detinjstvu, muzika i učenje uz muziku zadovoljavaju jednu od osnovnih detetovih potreba-potrebu za kretanjem.

 

Značaj i vaspitna vrednost slušanja muzike vrlo je velika i zato savremena pedagogija pridaje toj muzičkoj aktivnosti veliko značenje. Slušanjem muzike utiče se na razvoj emocionalnog života deteta, na razvoj njegove estetske kulture i muzičkih sposobnosti, pre svega umetničke percepcije muzičkog dela, razvijanje osećaja za ritam, razvijanje sluha, kao i podizanje opšte, muzičke i estetske kulture.

Dečje brojalice i igre uz pesmu najprirodniji su izraz dečjeg ritmičkog osećaja. Deca u igri izgovaraju svoje brojalice u tačno određenom muzičkom ritmu, a izvođenje dečjih igara i učenje pesama doprineće aktivnom učešću dece u nastavnom procesu i značajno pospešiti njihov psihofizički razvoj.

Rad na odabiranju pesama koje se koriste za učenje uz muziku treba da se zasniva i na opštim didaktičkim principima:

  • Pesme treba imaju vaspitni karakter
  • Da utiču na aktivnost učenika
  • Da budu pristupačne i jasne
  • Da odgovaraju psihofizičkom uzrastu učenika.

Učenje uz muziku utiče i na razvijanje pamćenja-sposobnost prisećanja, oživljavanja  predhodno stečenih opažanja i iskustva koje postoji u raznim centrima u mozgu.  Muzika je pravi izbor i za podsticanje i vežbanje memorije, od neposrednog slušnog percipiranja i vokalnog reprodukovanja do formiranja  muzičko – slušnih predstava, na čijoj osnovi se odvijaju dalji procesi razvijanja muzičke memorije, muzičkog mišljenja, unutrašnjeg sluha i dr.

Učenje uz muziku je posebno korisno u učenju stranog jezika.Vrlo često se koristi u početnoj fazi učenja nekog stranog jezika, jer decu na lak i zanimljiv način uvodi u nove jezičke forme.

Učenje uz muziku može biti sjajna prilika za razvijanje kreativnosti. Muzičke instrumente možete uvek izraditi i sami, pa će deca podstaknuta maštom zaista imati prilike da pokažu svoju kreativnost. Naravno da će ih sopstveno stvaralaštvo nadahnuti da još bolje učestvuju u učenju.

Muzika i učenje uz muziku:

  • Bogato stimuliše čula
  • Razvija kreativnost i samopouzdanje, samokontrolu i veštinu govora
  • Inspiriše maštu, radoznalost i kreativnost, a muzičke aktivnosti daju individualnu slobodu detetu
  • Razvija se izgovor glasova, govorni aparat, kao i razumevanje
  • Razvijaju se socijalne i emotivne veštine- kao što je kontrola nad sopstvenim reakcijama i povezivanje sa drugima na raznovrsne načine
  • Kretanjem i igranjem uz muziku kao i sviranjem  jednostavnih instrumenata, deca razvijaju krupnu i finu motoriku.

Učenje uz muziku i kroz muziku  je lako, uvek  dostupno i uvek zanimljivo deci, ali i odraslima, pa ga koristite kad god za to nađete vremena.


Share this post