NTC-SISTEM UČENJA - Učimo da mislimo                          

Program NTC sistem ucenja je dopuna standarnim obrazovnim programima za predškolski i školski uzrast. Odnosi se na  stimulisanje sveukupnog  razvoja deteta, sa dostizanja  biološkog potencijala.  Ovim programom se utiče na mentalni razvoj, razvoj fine i krupne motorike, koordinacije, razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja. NtC sistem učenja podstice razvoj funkcionalnog mišljenja i kreativog razmišljanja u predškolskom i školskom uzrastu.

Autor programa je dr Ranko Rajević, internista i osnivač Mense Jugoslavije, član je Borda direktora svetske Mense i predsednik Komiteta setske Mense za darovitu decu.

Šta NTC program sadrži?

Program sadrži tri faze:

  • Dodatna stimulacija razvoja sinapsi (vežbe za motoriku, grafomotoriku i akomodaciju oka),
  • Stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja: Nivo 1. apstrahovanje, vizuelizacija; Nivo 2. apstraktna klasifikacija i serijacija; Nivo 3. asocijacije, muzika;
  • Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja: 1. Zagonetne priče; 2. Zagonetna pitanja, konvergentno razmišljanje; 3. Stimulativna pitanja, divergentno razmišljanje.

Zašto nam je potrebna dopuna obrazovnih programa?

Savremeno doba karakteriše visok nivo razvoja tehnologije koja je lako dostupna. Upravo to utiče na statičan način zivota, još u najranijem uzrastu. Pokret i igra koji su bili karakteristični za dečiji uzrast danas su zamenjeni satima provedenim ispred kompjutera, televizora ili u zatvorenom prostoru.

Roditelji prenatrpani obavezama često ne budu ni svesni da je uzrast do 7. godine jedinstven i neponovljiv u razvoju svake osobe. To je period najintenzivnijeg razvoja. U predškolskom periodu je brzina i broj stvaranja veza između neurona neuporedivo veći nego kasnije, a upravo to i jeste osnov intelektualnog razvoja. Stvaraju se nove veze između aktivnih neurona, razvijaju se važni centri u mozgu, nastaju čitave mreže aktivnih puteva, a neaktivni neuroni odumiru. Ako, na primer, odojčetu stavite povez na zdravo oko određeni broj dana, mozak će takav nedostatak stimulacije prihvatiti i prestati da koristi to oko. Zamislite samo kako na predškolsko dete deluje opšti nedostatak stimulacije udružen sa fizičkom neaktivnošću?

Poremećaji u učenju su danas sve češći i javljaju se već u drugom i trećem razredu, a posledica su nedostatka pojedinih aktivnosti u ranom uzrastu.

Zato je neophodno uvesti novine u standardne obrazovne programe. Detetu, a naročito u predškolskom uzrastu, je neophodno pružiti odgovarajucu stimulativnu sredinu kako bi došlo do razvoja bioloških potencijala. Upravo NTC sistem učenja je prava dopuna obrazovnim programima. 

Kako deca u vrtiću reaguju na NTC program i kako se odvija?

Osnova učenja u predškolskom uzrastu je učenje kroz igru.  NTC sistem učenja podrazumeva više fizičke aktivnosti i više igre, pa je normalno da deca to rado prihvataju i pokazuju više inicijative tokom aktivnosti. Pokret i igra su osnovna potreba predškolskog deteta.

Program obuhvata razvijanje grafomotorike i fine motorike šake, kroz brojne aktivnosti koje se u vrtiću Britannica odvijaju. Takođe, zastupljene su i  vežbe loptom, koje su posebno važne za akomodaciju oka i deci je ovo omiljena aktivnost. Kroz zagonetne priče i zagonetke utiče se na razvoj kreativnog mišljenja i logičkog zaključivanja, a upravo je ovo i jedna od omiljenih aktivnosti dece. Fizička aktivnost, koja je svakodnevna, podrazumeva i vežbe rotacije koja aktivira čitav mozak, a sprovodi se uz muziku i utiče na razvoj krupne motorike. Deca provode vreme u prirodi, kako bi što kvalitetnije ispunila osnovnu potrebu za kretanjem.  Stimulisanjem motorike, takođe, stimuliše se i razvoj govora.

 

Vrtić  Britannica poseduje NTC komplete država sveta (sadrže zastave i simbole zemalja) koji podstiču razvoj funkcionalnog znanja uz pomoc misaonih asocijacija, klasifikacija i serijacija. Deci je dostupna i interaktivna mapa Evrope, kao i mapa sveta sa zastavama svih država.

U vrtiću Britannica deca imaju prilike da i sama kreiraju igračke, tokom kreativnih radionica. Igračke su u skladu sa NTC sistemom učenja i služe razvoju motorike i asocijativnog razmišljanja.

 

Deca se ne rađaju sa definisanim intelektualnim potencijalom. On zavisi od broja neuronskih veza koje se najintenzivnije razvijaju u predškolskom uzrastu. Zato je neophodno obezbediti im kvalitetan stimulativni okvir za razvijanje bioloških potencijala, a ne sputavati ih u razvoju.


Share this post